username
password

  

На Генералната Асамблея на Божия Църква през 2004 , бяха одобрени и въведени седем основни християнски практики, които трябва винаги да стоят в сърцевината на движението, за да може Църквата да изпълнява своята мисия и видение:

1. МОЛИТВА

Посвещаваме се да поставим молитвата като главен приоритет на църквата, което може да се осъществи така:

 • Като всяка една местна църква стане дом на молитва за нациите.
 • Като се акцентира върху общенито с Бога като най-висш приоритет и най-голяма отговорност на вярващите.
 • Като се насърчават църковните водачи да бъдат личен пример за подражание, водейки активен и ефективен молитвен живот.
 • Като се насърчават вярващи от различни църквида се събират за общение в молитва и ходатайство.

(Исайя 56:7; Марко 11:17; Римляни 8:26; I Коринтяни 14:14, 15; I Солунци 5:17; I Тимотей 2:1-4, 8; Яков 5:14, 15)

Посетете: Глобална Молитвена Мрежа

2. ПЕТДЕСЯТНО ПОКЛОНЕНИЕ

Посвещаваме се да се събираме редовно в израз на факта, че сме едно Тяло Христово – заедно да участваме в петдесятно поклонение, издигайки Бога, пеейки с цяло сърце, душа и ум. По този начин се посвещаваме пред Бога и израстваме като Христови ученици. Това може да се осъществи така:

 • Като насърчаваме взаимопомощ сред местните църкви за планирането и подготовката на осмислено и помазано поклонение.
 • Като се насърчават пастирите и водачите на хваление и поклонение да ръководят вярващите в едно живо и помазано поклонение пред Господа.
 • Като се дава свобода за поклонение чрез различни стилове и форми с цел прослава на Бога и насърчение и служение на хората.
 • Като се набляга на значението на задълбочаването във вярата и централното място, което заема в този процес Божието Слово, което трябва да има своето приоритетно място в поклонението.

(Йоан 4:24; Псалм 29:2; Римляни 12:1; I Коринтяни 12:4-11; Исайя 58; Матей 25:31-46)

3. ЕВАНГЕЛИЗИРАНЕ

Посвещаваме се да полагаме съзнателни усилия да спечелим невярващите, да ги кръщаваме във вода и да ги доведем в църквата, която да стане техен дом. Това може да се осъществи така:

 • Като гледаме на всяка нация като на мисионерско поле.
 • Като насърчаваме местните църкви да имат отворено сърце за погиващите в грях и да се молят и ходатайстват за тях. Информационни материали могат да се получат от Отдел Световни Мисии на Божия Църква.
 • Като насъчаваме местните църкви да потърсят и приложат осъществими стъпки за евангелизиране и привличане към църквата на хора, които имат нужда от спасение – хора от близо и далеч. (Матей 28:18-20; Римляни 15:19-24; Откровение 5:9)
 • Като насърчаваме всяка местна църква да увеличава членската си маса поне с 10 % на година чрез приемане в редиците си на новоповярвали хора.
 • Като култивираме истинска грижа за погиващите у вярващите, което да ги подтикне лично да излязат и да свидетелстват за Бога на хората около тях и да споделят Евангелието, демонстрирайки вярата си в Бога.
 • Като обучаваме новоповярвалите и в същото време предаваме вярата и на следващото поколение.
 • Като практикуваме живот-свидетелство за вярата.

(Матей 9:37-38; Матей 28:19-20; Марко 16:15-18; Деяния 1:8; Римляни 10:13-15)

4. ОСНОВАВАНЕ НА ЦЪРКВИ

Посвещаваме се да открием, обучим и екипираме християнски служители, които да излязат и да основат нови църкви на различни места. Това може да се осъществи така:

 • Като се заделят ресурси на местно, национално и интернационално ниво за подпомагане на служението за основаване на нови църкви.
 • Като се основават поне 3 % от броя на църквите в дадения град/ регион/ държава ежегодно.
 • Като се създават и внедряват образователни програми. Това е грижа на Отдел Евангелизаторство и Мисии и различните образователни институции към Божия Църква.
 • Като се акцентира и на благосъстоянието и живота на новите църковни общности, а не само на броя на основаните църкви.
 • Като се утвърждават разнородни модели за основаване на църкви според различните ситуации и обстоятелства.
 • Като се поставя акцент на факта, че основаването на църкви е апостолско дело и част от съвременната църква.

(Матей 16:18; Йоан 4:35; Деяния 2:47; 14:23; Ефесяни 5:25-28)

5. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛИДЕРИ

Посвещаваме се да търсим и идентифицираме личности, които Бог е призовал и им е дал лидерски дарби, за да могат да служат като лидери-слуги на вярващите. Това може да се осъществи така:

 • Като създаваме среда, в която вярващите да могат да се обучават и да бъдат изграждани, за да станат църковни водачи.
 • Като бъдат екипирани, уякчени и мотивирани църковните водачи да служат не само на своите си църкви, а и в сътрудничество с водачите и на други църковни общества.
 • Като се предоставят адекватни ресурси и образователни възможности, както на църковните служители, така и на миряните.
 • Като бъдат насърчавани пастирите да ръководят вярващите с видение, да бъдат посветени на даденото им от Бога видение и да мотивират вярващите и своите помощници да следват изявеното видение за църквата.

(Марко 3:13-15; II Тимотей 2:2; 2:15; 3:14-17; Ефесяни 4:11-13)

6. ГРИЖА

Посвещаваме се да бъдем истинска църква, в която всеки се грижи за другия и за погиващите в грях, като и за страдащите и нуждаещите се. Това може да се осъществи така:

 • Като изграждаме семействата в църкават и ги учим на грижовност и посвещение, което после да се пренесе в църковното семейство, а и в обществото, в което живеем и на което трябва да послужим.
 • Като се посветим на поръчението за грижа към хората, което Христос ни остави в Матей 25.
 • Като култивираме в себе си състрадание, което да се изразява в искрена загриженост за необичаните, отхвърлените и нуждащите се около нас.
 • Като се създадат в местните църкви различни видове социални служения, които наистина да показват на практика нашата грижа за нуждаещите се, страдащите, самотните и отритнатите.

(Псалом 86:15; Матей 25; Лука 6:36; Деания 20:28)

7. ВЗАИМОПОМОЩ/ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Посвещаваме се на съзнателно взаимодействие и взаимопомощ помежду си, като осъзнаваме, че всички ние сме едно тяло – Тялото Христово Това може да се осъществи така:

 • Като търсим помощ и подкрепа от другите в църквата по отношение на ресурси, общи дейности и служение.
 • Като бъдат насъчавани местните църкви да градят взаимоотношения с други подобни църкви в общността, които имат сходно видение, и така заедно да осъществяват евангелизационни проекти и по-ефективно да достигнат по погиващите.
 • Като биват насърчавани водачите да обучават вярващите на местно, регионално, национално и интернационално ниво, за да се изгражда мрежа на доверие и взаимопомощ сред Божиите хора.
 • Като се насърчава диалогът и партньорството с местни, регионални и национални организации, които имат за цел изпълнението на Великото поръчение на Христос.

(Колосяни 2:19; I Коринтяни 12:14-31; Галатяни 6:1-6)