username
password

  

Ц Ъ Р К В А  Н А  Б О Г А

 

УСТАВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одобрен от Общия Събор на Презвитерите. Дяконите и служителите на Църква на Бога състоял се на: 22.09.2009 г.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С  Ъ  Д  Ъ  Р  Ж  А  Н  И  Е

 

 

 

Преамбюл

Член 1   Име на Църквата, структура и централно управление
Член 2   Членство

Член 3   Църковни задължения

Член 4    Местни църковни общества

Член 5   –  Региони

Член 6     Департаменти

Член 7     Църковни организации и институции

Член 8   Служение

Член 9   Органи на управление

Член 10   Национална Асамблея

Член 11   Национален Съвет

Член 12   Надзорна Комисия

Член 13   Представителни отговорности

Член 14   Финансова организация

Член 15   Закриване на вероизповеданието

Член 16   Дата на учредяване


УСТАВ

на ЦЪРКВА НА БОГА

(Изработен от Дийтер Кноспе на 19.08,2009 г.)

 

 

Преамбюл

 

(1)  Църква на Бога е християнска църква в България. Тя се състои от сбора на местните подразделения, чиито членове вярват в Исус Христос, като свой Господ и Спасител. Библията, Божието Слово, е необходима основа за вярата и живота на църквата.

 

(2)  Доктрината и Декларация на вяра на Църква на Бога (за краткост от тук нататък ще се нарича ЦЪРКВАТА) са в съгласие с Апостолската Декларация на вярата Ние вярваме в Бог Отец, Всемогъщи, Твореца на Небето и земята. Ние вярваме в Исус Христос, Неговия Единороден син, Нашия Господ, заченат от Святия Дух, роден от дева Мария, пострадал от Понтий Пилат, разпнат, умрял и погребан, слязал в ада, възкръснал от мъртвите на третия ден, възнесъл се на небето, който сега стои от дясната страна на Бога, Всемогъщия Отец, от където ще дойде да съди живите и мъртвитеНие вярваме в Святия Дух, Святата Християнска Църква, единството на светиите, прощението на греховете, възкресението на мъртвите и вечния живот.”

 

Член 1: Име, юридическа структура и централно Управление.

 

(1)   Църква на Бога е юридическо лице, регистрирано съгласно Закона за вероизповеданията със седалище в гр.София, ул.Васил Друмев № 37

 

(2)  Интернационалното зачатие на Църква на Бога датира от началото на 20ти век (1906).  В България Уставът на Църква на Бога е приет на 10.11.2006 в гр. Стара Загора. Църквата носи името Църква на Бога и оперира под ръководството на своя Устав и съгласно законодателството на Република България.

 

(2)  ЦЪРКВАТА представлява сбор от местни подразделения, които доброволно са се съгласили да принадлежат към деноминацията Църква на Бога, и въз основа на духовните си принципи са се посветили да приемат Декларацията на Вярата, Устава и Структурата на ЦЪРКВАТА.

 

(3)  Църква на Бога е неправителствена и благотворителна организация. Тя не преследва политически цели, а е ексклузивно отдадена на християнски, социални и хуманитарни дейности.

 

(4)  Официалното лого на ЦЪРКВАТА е със следния дизайн:

-     за фон има стилизирано земно кълбо;

-     върху него има разтворена Библия;

-     по средата на Библията е позициониран кръст, който се простира над земното кълбо;

-     над кръста е поставен огнен пламък като символ на Святия Дух;

-     В логото е включен следният тексЦърква на Бога Департамент България.

 

(5)  С приемането на настоящия ревизиран Устав, административното управление на ЦЪРКВАТА ще бъде преместен от Стара Загора в София.

 

 

Член 2:  Членство

 

(1)  Всеки човек, идентифициращ се като християнин според новозаветния стандарт, и който явно демонстрира желанието си и да живее според библейските принципи и поучения и който се съгласява със структурата на ЦЪРКВАТА може да стане член на Църква на Бога.

 

(2)  Приемането на нови членове се осъществява в местнното подразделение според процедурите, установени в този устав.

 

(3)  Членството се прекратява поради смърт, чрез доброволно прекратяване, или чрез изключване, съгласно процедурите, установени в този устав.

 

(4)  Националната Асамблея има правото да стартира процес по приемането на нови местни подразделения или група църкви на принципа на пробация или във формата на работещо партньорство по желание на съответната църква.

 

(5)  Процесът на приемане приключва:

 

(a)  с вот на Националната Асамблея, с който се приема църквата /ите/ като пълноправен/и/ подразделение/я/ на ЦЪРКВАТА,

 

(b) в края на периода на пробация, ако не е изрично продължен.

 

(6)  Решенията, взети на базата на член 2 от този Устав трябва да получат одобрението на две трети от присъстващите членове на Националната Асамблея.

 

Член 3:  Църковни задължения

 

(1)  Църква на Бога счита за свое първостепенно задължение да изпълнява Великата Христова повеля. Това включва:

 

(a)  Проповядване на Христовото евангелие;

 

(b) стартиране, изграждане и грижа за местните подразделения на Църквата по начин, описан в Новия Завет;

 

(c)  наставляване на църковните членове и посетители в областта на християнската етика, за да им помага да живеят отговорно;

 

(d) насърчаване на вярващите да бъдат обществено активни, съобразно библейските принципи и в зависимост от наличните средства;

 

(e)  администриране на църковни ритуали от ръкоположени пастири и други служители, сред които водно кръщение, посвещение на бебета, консултиране, посещение и молитва за болни;

 

(f)  извършване на християнски сватбени ритуали (провеждат се само след наличието на валидно брачно свидетелство за граждански брак);

 

(g)  погребение на починали християни (могат да бъдат провеждани след като пастирът е получил съответния документ за официално установената смърт)

 

(2)  Тези отговорности ще се обслужват чрез:
 

(a)  Организиране на богослужения на локално, регионално и национално ниво. Ключовите елементи на подобни богослужения включват:
 

-     християнски проповеди и поучение;

 

-     хваление, духовни песни и молитви;

 

-     свидетелства и изповеди от отделни християни;

 

-     и служение посредством дарбите на Духа.

 

(b) Разпространение на библейското послание и поучения чрез устни, писмени и аудиовизуални средства;

(c)  Предоставяне на обучение и тренинг за пастири и други християнски работници;

(d) Изграждане и поддръжка на църковни храмове;

 

(e)  Създаване на образователни възможности;

 

(f)  Създаване и опериране на институции и служения за деца, младежи, възрастни, семейства и личности, които се нуждаят от външни грижи било то за кратък период от време или дългосрочно поради физиологични, ментални или емоционални трудности или икономически предизвикателства.

(g)  Предлагане на практическа помощ по време на природни бедствия или необичайни обстоятелства;

(h) Работа и коопериране с институциите на интернационалната Църква на Бога;
 

(i)   Мобилизиране на локални мисии и чуждестранни мисионерски дейности;

 

(j)   Демонстриране на готовност за диалог и партньорство с други заинтерисовани християнски организации и църкви, споделящи целите на ЦЪРКВАТА.

(3)  Църковните задължения се изпълняват от местните църкви, региони, клонове на служения, организации и институции на ЦЪРКВАТА, както и управленческите структури в съгласие с Устава и указанията на Църква на Бога и в съответствие с Българското законодателство.

 

 

Член 4:  Местни църковни общества

 

(1)  Местните подразделения са основните клетки, от които се състои Националната Църква и в които се осъществява духовния й живот. Това са местни членски общества, водещи се от указанията на Устава и структурите на Църква на Бога.

 

(2)  В съответствие с новозаветния пример начело на всяка църква има пастир, който упражнява пастирските служения и е оторизиран и отговорен да изпълнява изискванията на националната църква на локално ниво, описани в член 3.

 

(3)  Служението и действията на пастира се подкрепят от църковните презвитери и дякони. Заедно с пастира те са отговорни за грижата и ръководството на местната църква. Правилата за призванието и назначението им в тази им позиция, както и структурите и указанията за местните църква са описани в настоящия устав.

 

Член 5:  Региони

 

(1)  С разширяването си местните подразделения се организират в региони, които принадлежат към ЦЪРКВАТА и нейната структура. Целите на регионалните ръководства са:

 

-     Да спомагат работата на местните църкви,

-     да поемат отговорности като екип,

 

-     да подкрепят ЦЪРКВАТА в изпълнението на нейните отговорности,

 

-     да подхранват и насърчават взаимоотношение между членовете на отделните църкви,

 

-     и да подготвят адресирането на  проблеми към Националната Асамблея.

 

(2)  Пастирите от всеки регион си избират Регионален Съвет, който да се грижи за работата в региона.

 

(3)  Регионалният съвет номинира Регионален Епископ и го представя на Националната Асамблея за одобрение за период от четири години с възможност за преизбиране.

(4)  Регионалният Епископ и Регионалният Съвет работят под надзора на Националния Епископ и Надзорната Комисия.


Член 6:  Департаменти

 

Националният Съвет организира сформирането на департаменти, а Националната Асамблея ги утвърждава за изпълнение на специфични цели.

 

(1)  Към всеки департамент се сформира екип, който да координира работата му и да оперира според Църковните Структури.

(2)  На всеки 4 години Надзорната Комисия прави препоръка към Националната Асамблея за продължение на функционирането на досега действащите департаменти. Препоръката се одобрява с обикновено мнозинство от присъстващите членове на асамблеята.

 

Член 7:  Църковни организации и институции

 

(1)  След одобрение от Националната Асамблея ЦЪРКВАТА може да си сътрудничи с организации и институции, които не принадлежат на ЦЪРКВАТА, за да се грижи и подпомага работата на съответната организация или институция, ако имат общи цели и работен подход в съответсвие със Преамбюла, Устава и Задълженията на ЦЪРКВАТА. ЦЪРКВАТА ще подкрепя тези организации според възможностите си.

 

(2)  Тези организации и институции трябва да имат свои собствени юридически представителства; не могат да са политически групи, а следва да имат единствено християнски, социални, и хуманитарни цели. Те трябва да имат собствена администрация и тряба да покажат пред Надзорната Комисия, че финансовата им администрация оперира според Устава им и гражданските закони на народна Република България.

(3)  Всяка промяна в Устава на организацията или каквито и да е опити да се променят целите им включително и прекратяването им ще наложи решение от страна на Националния Съвет за продължаване на съвместна дейност.

(4)  Ако изискванията по точка 1 престанат да се спазват, Националната Асамблея може да прекрати взаимоотношението на църквата с тези организации и институции по препоръка на Националния Съвет.

 

Член 8:  Служение

 

(1)  В съответствие с Новозаветните писания относно свещенослужителите призива за работа в служение на Бога се отнася до всички членове на ЦЪРКВАТА. Призивът да се съблюдава, обучава, и ръководи, обаче, е различен и е отправен от Господа Възкръсналия Христос към църквата.

(2)  Ръкоположените служители, лицензираните служители и съветниците отговарят за пастирското и евангелизаторското служение в Църква на Бога. Те са препоръчани за служение от местната църква на база на личното си духовно призвание, обучени са от институциите и програмите на Националния Съвет и са ръкоположени и поставени в служение от Надзорната Комисия.

 

(3)  Ръкоположените служители са призвани хора, които са се доказали в служениеСлед като достатъчно са се доказали в служение и в отговорност, и след като са постигнали необходимота духовна и умствена зрялост, те получават статута си на пастири.

 

(4)  Лицензираните служители са онези хора, които са все още в процес на утвръждаване в служение и духовна зрялост.  След като вземат подготвителните изпити, те биват лицензирани да администрират пастирско служение, а след като успешно приключат служителския си практикум, получават званието Ръкоположен Служител.

 

(5)  Съветниците са кандидати, препоръчани от ЦЪРКВАТА за служение, но са още в ранен стадий на подготовка за духовно служение и придобиване на званията Лицензиран и Ръкоположен Служител.

(6)  Процесът на придобиване на съответните звания е описан детайлно в този Устав.

 

Член 9:  Органи на управление

 

 Управленческите органи в ЦЪРКВАТА са:

 

a)   Национална Асамблея

 

b)   Национален Съвет

 

c)   Надзорна Комисия

 

 

Член 10:  Национална Асамблея

 

(1)  Националната Асамблея е събрание от представителите на местните църкви. Това е най-висшето ниво на управление в структурата на ЦЪРКВАТА. Това събрание от служители взема решения от всякакъв характер на национално ниво с изключение на въпросите, които касаят Националния Съвет.

(2)  Националната Асамблея се състои от делегати от местните църкви, членовете на Националния Съвет, както и всички пастири, които са активни на локално, регионално и национално ниво. Съветниците имат право да участват в Националната Асамблея, но без право на глас.

(3)  Пастирите са членове на Националната Асамблея и имат гласоподавателни привилегии. Правото си на глас могат да упражнят само с физическото си присъствие. Регулярното участие на пастирите в Националната Асамблея е задължително.  При необходимост от отсъствие, пастирът трябва да представи писмено обяснение за причините за това.

 

(4)  Делегатите от местните църкви трябва да са доказани членове, изпълняващи изискванията, описани в Деяния на Апостолите 6:3 и 1 Тим. 3:8-12. Като представители на местните църкви с гласоподавателни права те споделят духовната отговорност за вземането на решения, които ще бъдат изпълнявани от общностите на ЦЪРКВАТА.

 

(5)  В началото на всяка календарна година всяко местно подразделение трябва да номинира делегатите, които ще ги представляват на Националната Асамблея:

- Църкви с до 100 члена имат право на 1 кандидат,

- Църкви с 101-299 члена имат право на 2 кандидата,

- Църкви с над 300 имат право на 3 кандидата

 

(6)  Делегатите се избират с тайно гласуванеВсеки църковен член има право да номинира само един човекМногократно гласуване за един и същи кандидат не е позволеноЗа избрани се считат онези кандидати, които са получили най-много гласове.

(7)  Пастирът на местната църква депозира в Националния Съвет в писмен вид имената на избрания(те) делегат(и) до 20.02 всяка календарна година.

 

(8)  Националната Асамблея се свиква от Националния Епископ с писмено уведомление в двуседмичен срок. В поканата трябва задължително да е включена програмата, по която ще протече Националната Асамблея.

 

(9)  Националната Асамблея се провежда при затворени врати без външни за ЦЪРКВАТА уастници и наблюдатели. Официалните участници получават нова идентификационна карта всяка година, която е задължителна за участие в Националната Асамблея и гласоподаванетоНадзорната Комисия има право да покани гости на Националната Асамблея като наблюдатели без право на глас

 

(10) Участниците трябва да бъдат уведомени поне два месеца по-рано относно локацията и времето за провеждане на събранието на Националната Асамблея.  Въпроси, отправени от делегатите, могат да бъдат включени в програмата, ако са предварително прегледани и одобрени от Националния Съвет. Въпроси, поставени от една десета от членовете на Асамблеята, трябва да бъдат включени в програмата, само ако са депозирани в Националния Съвет поне месец преди свикването на Националната Асамблея.  Допълнителни въпроси, които не са включени в програмата, могат да се отправят по време на Асамблеята под формата на спешни въпроси в писмена форма и след преценка за допустимост от НАционалния Съвет.

 

(11) Националната Асамблея се води от Националния Епископ или в случай на неговото отсъствие от Заместник Националния Епископ. Ако дискусиите и гласуването се отнася към модератора, Националният Съвет трябва да предложат алтернативен модератор по време на тези дискусии, с одобрението на Националната Асамблея.

 

(12) Националната Асамблея функционира, за да реализира отговорностите на ЦЪРКВАТА, описани в член 3. Националната Асамблея може да инструктира Националния Съвет взема решения за:

 

(a)  Промени в Устава;

 

(b) Решения, свързани с църковните структури, догматични или етически дилеми, и нови програми на национално ниво;

 

(c)  Избор на национален Епископ, Заместник Национален Епископ, Секретар и Финансов Отговорник;

 

(d) Избор на допълнителни членове на Националния Съвет;

 

(e)  Избор на директорите на департаменти и статута на организациите и институциите, с които ЦЪРКВАТА работи.
 

(f)  Избор на двама верни човека, компетентни в сферата на финансите, които да съблюдават и да подготвят отчет за финансовите дела на ЦЪРКВАТА;

 

(g)  Получаването на финансовите отчети от Надзорната Комисия, регионите (ако има такива), департаментите, организациите и институциите на ЦЪРКВАТА и на Ревизионния Комитет;

 

(h) Други решения относно въпроси на Надзорната Комисия относно духовното и практическо реализиране на работата и служението на Църква на Бога.

(13) Решенията на Националната Асамблея ще се вземат с гласуване на обикновено мнозинство от присъстващите освен ако в Устава не се споменат допълнителни условия за избор с друго мнозинство.

 

(14) Решения, свързани с промяна или изменения на Устава, изисква присъствието на поне две трети от всички номинирани членове на Национална Асамблея и три четвърти от гласовете на присъстващите. Решение може да бъде взето, само ако промяната или изменението на Устава е било изрично упоменато в писменото уведомление относно свикването на Национална Асамблея, както и същото е ясно описано в програматаСпешни въпроси, свързани с промяната или изменението на Устава, не могат да бъдат поставяни по време на самата Национална Асамблея.

(15) Националната Асамблея трябва да се свиква поне веднаж в годинатаДопълнително  събрание може да бъде свикано от Надзорната Комисия, от две трети от членовете на Националния Съвет, или поне десет местни подразделения с писмено обяснение за причината за това.

 

(16) По време на събранията трябва да се води протокол за дискусиите и взетите решения; този документ трябва да бъде подписан от Националния Епископ и Деноминационния Секретар.

 

 

Член 11:  Националният съвет

 

(1)  Националният Съвет на Църква на Бога е управляващото тяло и се избира от Националната Асамблея. На него е поверено доверието и авторитета да работи с изключителна отговорност за доброто на цялата ЦЪРКВАТА, да преследва целите на ЦЪРКВАТА според указанията на настоящия Устав.

 

(2)  Националният Съвет се състои от Надзорната Комисия, както и епископи, избрани от Националната Асамблея. Изборните членове на Националния Съвет трябва да са опитни служители и да са духовно и интелектуално кометентни.

 

(3)  Националният Съвет трябва да се състои от поне 9 члена, включително и членовете на Надозрната Комисия. При евентуален растеж на ЦЪРКВАТА, броят на членовете, избрани от Националната Асамблея, може да се увеличи

 

Изборните членове на Националния Съвет се избрат от Национална Асамблея за мандат от 4 години при гласуване с 2/3 мнозинство от присъстващите. Гласовете на въздържалите се не се отчитат. Възможно е преизбиране.

 

Националният Съвет отговаря за изпълнението на решенията, взети на  Националната Асамблея.

 

Националният Съвет има следните специфични задължения

 

(a)  Да одобри църковния бюджет; да определя възнагрражденията на църковнитее служители.

 

(b) Да развива администрацията на регионите, комитетите, организацията на националната църква с нейните институции, както и отделните деноминационни звена/ служения като:

 

-     Национални и интернациолно мисионерско дело,

 

-     Служение, насочено към възрастни хора,

 

-     Служение към деца и младежи,

 

-     Образователни и обучителни конференции,

 

-     Хуманитарно/ социално служение,

 

-     Служение спрямо медиите и обществеността,

 

-     Набиране на средства за поддържане и строеж на църковни сгради.

 

(c)  Националният Съвет взема решенията за създаване или прекратяване дейността на местни подразделения, както и ръкополагането в служение или отнемането на право на служение на членове на техните комитети.

 

(d)  Националния Съвет администрира финансите и имуществото на ЦЪРКВАТА по отговорен начин в съответсвие с устава.

 

(e)  Той препоръчва поне две компетентни личности, одобрени хора, които Националната Асамблея да избере за ревизионна комисия.

 

(f)  Националният Съвет изисква от местните подразделения и служения/ институции в ЦЪРКВАТА да предоставят годишен отчет за дейността си, както и годишен финансов отчет.

 

(g)  На Националния Съвет се дискутират и решават въпроси, свързани с разпределението на работата по региони и райони.

 

(h)  Основаването на църкви, приемането в деноминацията на нови църкви и регистрацията на местни подразделения трябва да става според правилата на устава на ЦЪРКВАТА и да се извършва от Националния Съвет.  Същото се отнася и за затварянето или отлъчването на местни общества.

 

(i)   Отговорностите на Националния Съвет могат да се обобщят така:

 

-     Да подкрепя и промотира мисионерското и духовно развитие на църквата по начин, който е в съответствие с доктриналните принципи и тези, заложени в конституцията на ЦЪРКВАТА;

 

-     Да изгражда и поддържа духовно единство и кооперация между местните църкви, региони и подрегиони;

 

-     Да представлява ЦЪРКВАТА на публични и религиозни събития.

 

(4)  Националния Съвет трянва да се събира за разглеждане на наболели въпроси, колкото пъти е нужно, но не по-малко от два пъти в годината.

 

(a)  Националният Съвет се свиква и ръководи от националния епископ, а ако той не може да присъства, от неговия заместник.

 

(b)  Националният Съвет е оторизиран да взема решения, само когато две трети от неговия състав присъства на сърбранието. Също така решения се вземат с гласуване и мнозинство от 2/3 от присъстващите.

 

(c)  В извънредни ситуации решения могат да се вземат чрез писмено подаване на гласа или чрез телефонно обаждане, но само ако никой член на Националния Съвет не е против този метод.

 

(d)  В случай, когато има въпроси, засягащи самата ЦЪРКВА, тогава Националният Съвет трябва да взема решения и да ги представя пред националната Асамблея за ратифициране.

 

(e)  На всяко събрание трябва да се води протокол с решенията на Националния Съвет. Те трябва да бъдат подписвани надлежно от националния Епископ, както и от секретаря на ЦЪРКВАТА, като копие от протокола трябва да се предоставя своевременно на всеки член на Националния Съвет.

 

 

Член 12:  Надзорна Комисия

 

Надзорната Комисия се състои от националният Епископ, Заместник Националният Епископ, секретарят на ЦЪРКВАТА и финансовият отговорник на ЦЪРКВАТА. Членовете на Надзорната Комисия се избират на националната Асамблея с мандат от 4 години, като изборът става с гласуване при мнозинство от 2/3 от присъстващите. Възможнен е повторен мандат на членове на този съвет.

 

(1)  Само ординирани служители, които са доказали своето посвещение към служението и са компетентни да извършат изискванията и отговорностите към тази позиция  могат да бъдат предлагани за гласувани, за да станат евентуални членове на Надзорната Комисия.

 

(2)  Надзорната Комисия е отговорна за всички бизнес дела, свързани с дейността на ЦЪРКВАТА. Тя отговаря за юридическите и правните въпроси на църквата. Правната част от задълженията на тази Комисия са упоменати в чл. 13 от Устава.

 

(3)  Надзорната Комисия трябва да избере и назначи одобрен помощен персонал, включително отговорен и проверен Администратор, който да извършва всички админстративни дейности на ЦЪРКВАТА по качествен начин. Това е начин да се подпомогне цялостната дейност на Надзорната Комисия, за да може тази комисия да може да се концентрира на духовните въпроси и проблематиката, свързана с националния Съвет, регионите и местните подразделения на ЦЪРКВАТА.

 

(4)  За да извършва ефективно дейността си, Надзорната Комисия може да кани членове на националния Съвет в зависимост с разглежданата проблематика (виж член 11).

 

(1) Националният Епископ

 

(a)  Националния Епископ е главният представител и отговорното лице за цялата ЦЪРКВА. Неговата главна задача е да направи така, че духовните и мисионерските цели на църквата да се изпълняват. Неговите административни функции трябва да отразяват горните цели.

 

(b)  С помощта на секретаря на ЦЪРКВАТА Националния Епископ свиква следните събрания и има функцията на модератор/ водещ:

 

-     Събирания на Надзорната Комисия,

 

-     Събирания на Националния Съвет,

 

-     Национални Асамблеи,

 

-     Събирания на пастирите,

 

-     Национални църквни събирания,

 

-     Национални конференции на духовните служители в ЦЪРКВАТА.

 

(c)  Като глава на ЦЪРКВАТА националният Епископ поема отговорността за дейността на Националния Съвет (член 11).  Освен това има и следните права и задължения:

 

-     След консултация с Националния Съвет, той препоръчва лидери на отделните местни църковни подразделения или служения и ги предлага за одобрение пред националната Асамблея.

 

-     Той е отговорен църквите да получават надлежно духовно обгрижване според нуждите.

 

-     В кооперация с Националния Съвет той взема решение за разкриването на местни църкви или закриването на такива.

 

-     Той е настойник над пастирите и духовните работници.

 

-     Той дава окончателно решение при молби на пастири за получаване на служителски лиценз, подписва лицензите на всички служители, ръкополага ги в служение; може да отмени правата на пастири и да им отнеме правомощията в случай на небиблейско поведение, след като се е провел църковен събор, на който се е решило, че такова поведение не може да бъде толерирано. 

 

-     Една от най-големите отговорности на националния Епископ е да бъде връзка между локалните църкви, църковните региони и подрегиони, комисии и особено европейската и интернационална Църква на Бога. Негова задача е да направи така, че духовното състояние на ЦЪРКВАТА и организационното единство да бъдат скрепени и заякчавани по всякакъв начин.

 

-          Подписва официалната кореспонденция на Църквата.

 

-     Освен това той представлява Църква на Бога във взаимоотношенията й с други евангелски общества и на надденоминационни конференции или други събития.

 

(d)  Неговата позиция му дава правото да говори във всички местни църквни подразделния, регионални събирания, подрегионални такива и т.н.

 

(2)  Заместник Националният Епископ

 

(a)  Заместник Националният Епископ има за задача да подкрепя активно Председателя на Надзорната Комисия в изпълнението на неговите задължения и да предава задачите и директивите на националния Епископ. Разбира се, по отношение на изявите си Заместник Националният Епископ трябва да бъде в пълно съгласие с националния Епископ. Освен това Националният Съвет решава и какви допълнителни задължения трябва да поеме Заместник Националният Епископ.

 

 

(b)  Ако Националният Епископ не е на разположение за дадено събитие, негов представител автоматично става Заместник Националният Епископ.

 

(c)  Ако поради някакви сериозни причини или обстоятелства Националният Епископ се наложи да напусне поста си, то тогава автоматично Заместник Националният Епископ поема неговата длъжност и я изпълнява до свикването на следващата редовна Национална Асамблея.

 

(d)  Неговата позиция му дава право на изказване във всяка местна цъкрва, регионално и/или подрегионално събиране и др.

 

(3) Деноминационният Секретар

 

Деноминационният Секретар подпомага дейността на Националния Съвет по всички административни въпроси по отношението на изявленоо пълно съгласие на Националния Епископ.

 

(a)  Той отговаря и подготвя кореспонденцията на ЦЪРКВАТА.

 

(b)  Той отговаря за свеждането на важна информация до Надзорната Комисия, Националния Съвет, Националната Асамблея, както и служителите на ЦЪРКВАТА.

 

(c)  Той трябва да се справя с всички административни отговорности, които са необходими за прилагането на решенията на Националната Асамблея, Националния Съвет и Надзорната Комисия.

 

(d)  Той е отговорен за съхранението на протоколите и тяхното архивиране ( ства въпрос за протоколите както на събранияат на Националния Съвет, така и тези на Надзорната Комисия).

 

(e)  Той трябва внимателно да каталогизира цялата документация от дейността на Националния Съвет църковни и служителски рапорти, кореспонденция, протоколи от събирания и всякакви други важни документи.

 

(f)  Деноминационният Секретар трябва да извършва задълженията си в пряко сътрудничество с Националния Съвет и Деноминационният Финансов Отговорник.

 

(g)  Неговата позиция му дава правото на изказване на местно, регионално, подрегионално и служителско ниво.  Той трябва да е надлежно информиран за дейността на различните подраделения на ЦЪРКВАТА посредством протоколите и докладите, поднесени на Националния Съвет.

 

(h)  При нужда Деноминационният Секретар може да изисва помощен компетентен персонал, който да му помага за осъществяване на задачите и отговорностите.

 

(4) Деноминационният Финансов Отговорник

 

Финансовият Отговорник има за основна своя задача да стопанисва финансите на ЦЪРКВАТА според пълното съгласие с Националния Съвет и Църковните структури.

 

(a)  По отношение на Националния Съвет:

 

-     Той е отговорен да се погрижи за изготвянето на заплатите и счетоводството и съответно заплащането на сметки.

 

-     Той е оторизиран да изготвя платежни нареждания и да извършва банкови транзакции.

 

-     Той стопанисва финансите и имушеството, които са под юрисдикцията на Националния Съвет и Надзорната Комисия.

 

-     Той изготвя всички задължителни финансови отчети на Националния Съвет, както и имуществените отчети.

 

-     Той е отговорен за поддържането на адресната информация на ЦЪРКВАТА. Той изготвя ежегодни доклади за донорите, предоставя необходимата документация за държавните и местните власти и попълва всички, които са съобразно неговата компетенция.

 

(b) По отношение на местните църкви:

 

-     Деноминационният Финансов Отговорник дава съвети на църквите по отношение на техните финанси и тяхното инвестиране съобразно със законите в страната. Също така той трябва редовно да прави преглед на изразходването на средствата по предназначение в църквите, като например как се водят счетоводните книги за приходи и разходи, цялостното счетоводство и месечните отчети.

 

-     Той трябва да подкрепя местните църкви чрез счетоводни консултации по отношение на планирани обновления на църковни сгради, строеж на църковна сграда или закупуване на такава.

 

(c)  По отношение на регионалната дейност:

 

-     Деноминационният Финансов Отговорник трябва да подкрепя дейността им, както е указано за помощта му спрямо местните църкви.

 

-     Освен това той трябва да им дава консултации по отношение на планиране на бюджет, като и да им помага да се сдобият с нужния бюджет за дейността си.

 

-     Той е този, който представя бюджетни и други финансови нужди на деноминационни служения пред надзорната Комисия, като заедно с това предоставя подкрепяща информация за конкретната нужда.

 

(d) По отношение на служения и църковни ръботници:

 

-     Деноминационният Финансов Отговорник отговаря за изготвянето и превеждането на възнаграждения или финансова помощ според указанията на националния Съвет.

 

-     Той трябва да поддържа компенсационния фонд за служители според решенията, взети на Националната Асамблея.

 

-     Той трябва да намира решение за промени и подобрения по отношение на компенсацияат на пастири и духовни работници.

 

-     При нужда Деноминационният Финансов Отговорник може да наеме специализиран персонал, за да му помага в изпълнението на неговите задължения.

 

(e)  По отношение на Националната Асамблея:

 

-     Деноминационният Финансов Отговорник съставя ежегоден финансов отчет на Националния Съвет на ЦЪРКВАТА, координирайки това с Надзорната Комисия. След това този отчет се представя не Националната Асамблея за одобрение.

 

-     Взаимодействайки си с Надзорната Комисия, Деноминационният Финансов Отговорник трябва да изготви годишен бюджет и да го представи за одобрение на Националния Съвет.

 

-     Той трябва да следва директивите и решение на Надзорната Комисия, Националния Съвет и Националната Асамблея по отношение на задачите и неговтоо работно описание.

 

(f)  Деноминационният Финансов Отговорник извършва всички свои задължение под ръководството и надзора на Националния Епископ и Деноминационния Секретар.

 

(g)  Неговата позиция му поволява да говори пред местни църкви, на регионални и подрегионални събрания, комитети и т.н.

 

(h)  При нужда Деноминационният Финансов Отговорник е оторизиран да привлече специализирани личности, които да му помогнат да изпълнява задълженията си след одобрението на членовете на Надзорния съвет.

 

Член 13:  Правно представителство на ЦЪРКВАТА

 

(1)  ЦЪРКВАТА легално бива представлявана от Националния Епископ, неговият заместник, секретаря на ЦЪРКВАТА и финасовия отговорник, като винаги представляването на ЦЪРКВАТА трябва да става от от двама души.

 

(2)  Представителите на ЦЪРКВАТА пред властите заедно могат да оторизират и други хора при особено важни случаи, както и когато определен вид юридическа документация трябва да бъде ратифицирана.

 

 

Член 14:  Финансова организация

 

(1)  Принципно ЦЪРКВАТА се финансира от доброволните дарения на нейните членове и симпатизанти, както и от редовни и отговорни дарения от местните църкви, а също така и от друга стопанска дейност, която е в сътоветствие със законодателството на държавата.

 

(2)  Всички придобити предства или имущество се използват само и единствено за целите на ЦЪРКВАТА, установени в Устава.

 

(3)  Надзорната Комисия подготвя ежегоден бюджет и го представя на Националния Съвет за одобрение. Бюджетната година трянва да съответства на календарната година.

 

(4)  Надзорната Комисия има отговрността да дава отчет пред Националната Асамблея по въпросите на деноминационното счетоводство. Надзорната Комисия оторизира съставянето на ежегодния финансов отчет и го предава на одобрен, компетентен професионален счетоводител за преглед.

 

(5)  Ревизионната Комисия, назначена от Националната Асамблея е оторизирана да прави преглед поне веднъж годишно на администрацията на ЦЪРКВАТА. Такъв преглед установява дали приходите и разходите са отчетени коректно и дали собствеността на ЦЪРКВАТА е менажирана съобразно с Устава и решенияат на Националната Асамблея. Ревизионната Комисия документира резултатите от прегледа в добре подреден отчет и го представя на Националната Асамблея ежегодно.

 

 

Член 15:  Закриване на вероизповеданието

 

(1)  Всяка промяна в Устава на ЦЪРКВАТА изисква гласуване на 2/3 от номинираните делегати на Националната Асамблея. При гласуването се взема решение само с 2/3 мнозинство от 3/4 от присъстващите.

 

(2)  Преустановяването на дейността на ЦЪРКВАТА и нейното закриване може да стане само на Национална Асамблея и то ако такава е свикана с конкретната цел и то с тримесечено предизвестие. Тогава трябва да се отчете присъствие на 2/3 от членовете на Националната Асамблея. Решение може да се вземе, само ако присъстват 2/3 от номинираните членове в противен случай трябва да се разпрати съобщение в рамките на две седмици, като се дава срок от един месец за евентуално ново свикване на Национална Асамблея при гласуване се изисква да има мнозинство от 4/5, за да се вземе решение за преустановяване на дейността на ЦЪРКВАТА. При прекратяване на дейноста на ЦЪРКВАТА, Националната Асамблея трябва да вземе решение, което да посочва коя неправителствена организация ще получи имуществото на ЦЪРКВАТА.

 

(3)   Официалните деноминационни съобщения трябва да се правят писмено в  

Официалният саийт на Църква на Бога.

 

 

Член 16:  Дата на приемане

 

Този Устав беше представен пред Националната Асамблея на 22.09.2009 г. и се прие на мястото на предходния Устав от 10.11.2006 г.