username
password

  

Божията Църква вярва, че цялата Библия е напълно и изцяло боговдъхновена и че тя е Божието Слово. Божията Църка приема следната Декларация на Вярата като свой стандарт и официален израз на доктрината на деноминацията. Ние вярваме:
 • В буквалното боговдъхновение на Библията;
 • В един Бог, съществуващ в три лица – Бог Отец, Син и Святи Дух;
 • В Исус Христос, който е единородният Син на Бога, заченат от Святия Дух и роден от девицата Мария; Исус Христос беше разпнат, погребан и възкресен от мъртвите; Той се възнесе на небето и днес седи отдясно на Отец като Ходатай за човечеството;
 • В това, че всички хора съгрешиха и не заслужават Божията слава, подари което покаянието е изискване от Бога като необходимост за прощение на греховете;
 • В оправданието, промяната и новорождението на човека, които се получават чрез вяра в кръвта на Исус Христос;
 • В освещението, което следва новорождението, чрез вяра в кръвта на Христос, чрез Словото и чрез Святия Дух;
 • В святостта като стандарт на живот за Божиите хора;
 • В кръщението със Святия Дух, последващо очистването на сърцето на вярващия;
 • В говорене на езици, според както Духът води, и че това е първият белег за кръщението със Святия Дух;
 • Във водното кръщение чрез потапяне във вода и че всеки, който се е покаял, трябва да бъде кръстен в Името на Отец, на Сина и Святия Дух;
 • В изцелението, което ни е обещано поради жертвата на Христос на Кръста;
 • В Господната Трапеза и в омиване на нозете на вярващите;
 • В премилениалното Второ Пришествие на Христос, който ще дойде първо да възкреси праведните мъртви и след това ще посрещне в небето живите светии; а после Христос ще царува на земята в продължение на хиляда години;
 • В телесното възкресение, във вечния живот на праведните и вечното осъждение на нечестивите.